Årsmöteshandlingar 2018

 

Årsmöte Sävsjö Brukshundklubb 2018-02-25

 

Dagordning

 

1.  Mötet öppnas

  

2.  Val av mötesordförande

 

3.  Styrelsens anmälan om protokollförare

 

4.  Val av två protokolljusterare tillika rösträknare

 

5.  Beslut om närvaro- och yttranderätt för icke klubbmedlem

 

6.  Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst

 

7.  Fastställande av dagordningen

 

8.  Genomgång av 

 

      a. Styrelsens/sektorernas verksamhetsberättelser

 

      b. Ekonomiska redogörelsen

 

      c. Revisorernas berättelse

 

9.  Fastställande av balans- och resultaträkning

 

10. Beslut om ansvarsfrihet för klubbstyrelsen

 

11. Genomgång av styrelsens förslag till

 

      a. Rambudget för 2018

 

      b. Medlemsavgifter för 2019

 

12. Beslut i ärendena under punkt 11

 

13. Sektorernas verksamhetsplan för 2018

 

14. Val av

 

      a. Ordförande 1 år

 

      b. Fyra ordinarie ledamöter varav 1 kassör på 2 år, 2 ordinarie ledamöter på 2 år och ett fyllnadsval av sekreterare 1 år.

 

      c. En suppleant på 2 år

 

15. Val av två ordinarie revisorer.

 

16. Val av valberedning, två ledamöter varav en sammankallande.

 

17. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-15

 

18. Övriga frågor 

 

19. Prisutdelning

 

20. Mötet avslutas

 

Sävsjö Brukshundklubb

Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2017

Medlemmar

Trenden med medlemsantalet fortsätter i nedåtgående riktning och ligger nu på 124 st. vid 2016 års slut var vi 142 st medlemmar en sänkning med ca 13%. Medlemmarna fördelar sig enligt 95 st ordinarie, 21 st familjemedlemmar samt 8 ungdomsmedlemmar.

Sammanträden

Styrelsen har sammanträtt 9 gånger. Därav 1 konstituerande och utöver dessa styrelsemöten har vi haft 2 st medlemsmöten. 

Ekonomi

Klubben har en god, stabil ekonomi, och verksamhetsåret har gett ett positivt resultat och överstigit planerad budget. Utförlig redogörelse ges i den ekonomiska rapporten.

Övrigt

Det har gjorts 1 st avhopp i styrelsen under året. 

Den planerade verksamheten har fungerat tillfredsställande. Styrelsen har ansvaret för serveringssektorn tillsvidare och det har fungerat bra och sektorn har givit ett positivt resultat. Styrelsen fortsätter med detta men överlåter inköpen till Anette Blomqvist.

 

Styrelsen år 2017

Linda Karlsson Gun Svensson 

Anders Nilsson Annette Roos Anette Blomqvist 

Susanne Karlsson Vega Äng  Madelene Jonsson

 

Ekonomisk Verksamhetsberättelse för Sävsjö Brukshundklubb 2017

Resultatet för 2017 blev ett överskott med 1 419,61 kr.

Inkomsterna var 94 524,50 kr och utgifterna 93 104,89  kr.

Resultatet fördelar sig enligt bilagan.

Vid årets slut fanns följande på klubbens bankkonton

Föreningskonto     67 493,00 kr

Placeringskonto   139 779,83 kr

Totalt     207 272,83 kr

Styrelsen har tillsammans med sektoransvariga gjort en budget för 2018. Se bilaga.

Bodafors 2018-01-12

Gun Svensson

Gun Svensson

Kassör

Sävsjö   BK  2016 2017 2018      
       
  2016 2017-12-31  Budget 2018 
Medlemmar      
Medlemsavgifter               11   515,00 kr              10 370,00 kr              10 000,00 kr
Övriga kostnader -                3 555,45 kr -              5 574,00 kr -              5 000,00 kr
Atomhallen                     855,00 kr                      57,50 kr                             -   kr
medlemsaktivitet -                1 133,00 kr -                 800,00 kr -              3 000,00 kr
       
                  7   681,55 kr                  4   053,50 kr                2 000,00   kr
       
       
Tävlingssektorn      
Anmälningsavg               21   035,00 kr              17 450,00 kr              16 375,00 kr
Arvoden, Mat, Priser, -                8 920,90 kr -              9 040,50 kr -              8 500,00 kr
Atomhallen, Material -                3 195,70 kr -              2 335,00 kr -              1 250,00 kr
registreringsavg -                5 740,00 kr -              5 335,00 kr -              3 450,00 kr
Utbildning -                1 500,00 kr                             -   kr                             -   kr
Övriga kostnader -                   493,20 kr -                 484,70 kr -                  400,00 kr
       
                  1   185,20 kr                       254,80 kr                2 775,00   kr
       
       
Rallylydnadssektorn      
anmälningavg                 9   460,00 kr                8 250,00 kr                 8 100,00 kr
Arvode,Mat, priser -                4 029,00 kr -              3 109,60 kr -              3 100,00 kr
utbildning funktionärer                                 -   kr
registreringsavg -                6 555,00 kr -              3 060,00 kr -              3 000,00 kr
övriga kostnader -                   140,00 kr -                 159,80 kr                             -   kr
       
  -              1   264,00 kr                  1   920,60 kr                2 000,00   kr
       
       
Utbildningssektorn      
Kursavgifter               20   215,00 kr              33 925,00 kr              24 950,00 kr
Instruktörer -                1 863,00 kr -              1 020,00 kr -              1 500,00 kr
utbildning                              -   kr -              2 500,00 kr -              2 500,00 kr
Övriga kostnader -                3 066,00 kr -              2 880,00 kr -              2 000,00 kr
       
Kursböcker -                   754,00 kr -              1 073,00 kr                             -   kr
                14   532,00 kr                26 452,00   kr              18 950,00   kr
       
Serverings- stugsektorn      
Försäljning               13   961,00 kr              18 634,00 kr              18 000,00 kr
Inköp -               12 415,98 kr -              9 577,39 kr -              9 000,00 kr
                  1   545,02 kr                  9   056,61 kr                9 000,00   kr
       
       
MH                 1   279,00 kr    
agility -                   206,70 kr    
       
       
       
       
       
       
  2016 2017-12-31  Budget 2018 
Övrigt      
Bidrag                 2   000,00 kr                             -   kr                 2 000,00 kr
övrig   försäljning                            -   kr -                 513,00 kr                             -   kr
       
Stuguthyrning                   5 300,00 kr                5 380,00 kr                 5 000,00 kr
Underhåll                            -   kr -              9 057,15 kr -            10 000,00 kr
       
El, Sophämtn, Vatten/Avlopp -               14 249,00 kr -            15 761,00 kr -            16 000,00 kr
Gräsklippning -                1 660,07 kr -              1 000,85 kr -                  800,00 kr
Telefon -                1 897,00 kr -              3 231,00 kr                             -   kr
Försäkring -                8 133,00 kr -              6 865,00 kr -              7 000,00 kr
Övriga kostn fastigheten     -            52 000,00 kr
       
Djurkyrkogården                   4 924,00 kr                2 844,00 kr                             -   kr
       
Övriga intäkter                                 -   kr
Övriga kostnader -                 10 068,55 kr -              7 918,40 kr -              8 000,00 kr
       
Bank -                3 260,50 kr -              4 195,50 kr -              4 200,00 kr
ränta                                 -   kr
       
       
                27   044,12 kr -             40 317,90   kr -            91 000,00   kr
       
       
       
Medlemmar                  7   681,55 kr        4 053,50 kr                2 000,00   kr
Utbildningssektorn                   14 532,00 kr      26 452,00 kr              18 950,00   kr
Tävlingssektorn                    1 185,20 kr           254,80 kr                2 775,00   kr
Rallylydnadssektorn -                  1 264,00 kr        1 920,60 kr                2 000,00   kr
Serveringsektorn                    1 545,02 kr        9 056,61 kr                9 000,00   kr
Övrigt -                 27 044,12 kr -    40 317,90 kr -            91 000,00   kr
Resultat -   4 226,05 kr     1 419,61 kr -            56 275,00   kr

 

 

Verksamhetsberättelse för Rallylydnad 2017

Klubben anordnade en officiell rallylydnadstävling 6/6 med alla 4 tävlingsklasserna. 84 stycken ekipage anmälda. Även en kombinerad rally/agility kurs som Rolf och Marianne Johansson höll i.

Rallylydnadens verksamhetsplan för 2018

2018 planeras en inomhustävling under hösten/vinter.

  

Ekenässjön 18/1 2018

Susanne Karlsson

 

Agilitysektorns verksamhetsberättelse 2017

Ingen tävling har hållits under 2017. En agilitykurs (5ggr) har hållits med 2 deltagare.

En träningsgrupp har samlats ungefär en gång i veckan. Vi har tränat både på klubben och framför allt i Atomhallen.

Agilitysektorns verksamhetsplan 2018

Ev en inofficiell agilitytävling i höst om det inte kolliderar med annan närliggande tävling. 

En agilitykurs nybörjare 5ggr under våren. 

 

Rörvik 2018-02-01

 

_____________________________________

Rolf Johansson

 

 

RUSsektorns verksamhetsberätelse för 2017

Sektorn vilande tills vidare då klubben inte har några funktionärer för tillfället. 

RUSsektorns verksamhetsplan 2018

Sektorn vilande tills vidare då klubben inte har några funktionärer för tillfället.

 

Rörvik 2018-02-01

 

___________________________________

Marie-Anne Johansson

 

Stugsektorns verksamhetsberättelse 2017 

Det som har hänt i denna sektor under 2017:

Städdag den 17 april, då städade vi upp runt stugan och rensade ur i bodarna.

Vi fick hjälp med gräsklippning av frivården under hela sommaren och de hjälpte även till med tvättning av stugans södra del. Frivården städade också inne i stugan under hösten.

Överliggarna på verandan har bytts ut av Tommy Blomqvist.

Djurkyrkogården har klippts 1 gång under året.

2 st amaturer har bytts ut på stora planen av El & Linje Entreprenad.

Stugsektorn har utökats med Michael Persson, Nicklas Thelander och Jan Levin. 

Stugsektorns verksamhetsplan 2018

Beslut av inköp av 2 st robotgräsklippare är taget och de är beställda och skall installeras under våren.

Tommy Blomqvist ska byta ut resten av räcket på verandan.

 

Vrigstad 2018-02-12 

 

_________________________________________________________________

Anders Nilsson

 

Tävlingssektorn för bruks och lydnad

Verksamhetsberättelse för år 2017

Bruksprov har anordnats två stycken. Spår elit den 7 maj som 10 spårekipage erbjöds plats att delta i.

Söktävling lägre, högre och elitklass den 13 augusti, där deltog totalt 16 ekipage.

Lydnadsprov har hållits två stycken. En kvällstävling 2 juni där totalt 15 ekipage deltog. Fördelade på 15 i startklass, 4 i klass 1och 2 deltagare i klass 2.

Avslutande för året hölls en lydnadstävling i Atomhallen 26 november.

Sammantaget var det 30 tävlande och största antalet i startklass där 17 ekipage deltog, 7 deltagare i klass 1, 4 i klass 2 samt 2 i klass 3.

Tävlingarna har fungerat bra tack vare att klubbens medlemmar har ställt upp och gått spår, varit figuranter i sökskogen, skött om tävlingssekretariatet och serveringen mm.

Tack till alla!

Inga utbildningar har genomförts under året.

 

För tävlingssektorn: 

 

 

Tävlingssektorn för bruks och lydnad

Verksamhetsplan för år 2018

Spårtävling lägre och högre klass lördag 5 maj

Söktävling lägre, högre, elitklass söndag 12 augusti

Lydnadstävling startklass-klass3, kväll fredag 8 juni

Lydnadstävling startklass-klass 3 i Atomhallen söndag 18 november

 

Verksamhetsberättelse utbildningssektorn 2017

Det har hållits 1 träff tillsammans med instruktörerna och detta för att planera vårens kursutbud och under 2017 har det hållits totalt 4 kurser och 2 st prova på dagar med sammanlagt 55 deltagare.

Våren 2017

1 st Valpkurs, 8 delt

2 st Allmänlydnad, 16 delt 

Hösten 2017,

2 st valpkurser, 21 delt

1 st allmänlydnad, 7 delt

1 st kombinerad Rally/Agility, 3 delt

Enkätundersökningar har gjorts för att utvärdera vad vi kan förbättra till framtida kurser och detta har delgivits styrelse och instruktörer.

Kurserna är redovisade till studiefrämjandet.

Verksamhetsplan utbildningssektorn Sävsjö Brukshundklubb 2018

Klubben är fortfarande i stort behov av att utbilda instruktörer.

Linda Karlsson kommer avsluta sin utbildning till instruktör under våren.

Kurser till våren blir:

Valpkurs

Allmänlydnad (inte riktigt klart)

Kombinerad rally/agility kurs

Önskemål finns att styrelsen jobbar med frågan hur vi skall få våra instruktörer mer intresserade av att hålla kurs. Kurserna är så viktiga för att locka fler till klubben och även få in pengar. 

Information till de som vill anmäla ligger ute på hemsidan och affischer sätts upp runt om i kommunen. Det kommer även läggas ut på sociala medier.

 

För utbildningssektorn

Linda Karlsson

 

Valberedningens förslag till Sävsjö Brukshundklubbs styrelse år 2018.

Föreslagna personer är personligen tillfrågade och har gett sitt samtycke för gällande tidsperiod.

 

Styrelseuppdrag Tidsperiod Namn Kommentar

Ordförande 1 år Linda Karlsson Omval

Kassör  2 år Gun Svensson Omval

Ledamot  2 år Inga Elmersson Nyval

Ledamot  2år Jan Lewin Nyval

Ledamot/sekreterare 1 år Helen Strömqvist Fyllnadsval

Suppleant  2 år Mikael Persson Nyval

 

Revisor  1 år Bernt-Olof Karlsson   Omval

Revisor  1 år Ann-Mari Fanger      Omval

 

Valberedning

Ledamot/sammankallande  1år     Vakant

Ledamot              2 år     Vakant

Ledamot              2 år     Vakant

Sitter kvar i styrelsen: 

Anders Nilsson/ledamot/vice ordf

Anette Blomqvist/ledamot

Vega Äng/ suppleant

Valberedningen för år 2017/2018

Birgitta Persson, Peter Arnesson

 

Konstituerande styrelsemöte Sävsjö Brukshundklubb 2018-02-25

Dagordning 

1 Mötet öppnas

2 Upprop och presentation av styrelsen

3 Val av justeringsman att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

4 Ansvarig / kontaktperson i sektorer.

 Utbildning

Hus

 Tävling 

 Agility

 Rallylydnad

 Rus - vilande

Anläggning

Servering

Djurkyrkogården

Web/Pr   

5 Val av två distriktsombud och suppleanter

6 Val av firmatecknare

7 Protokollförfarande 

8 Uppdatering av klubbens styrelseledamöter, sektorsansvariga, adresser mm till SBK centralt. 

9 Övriga frågor

10 Planering och kallelse styrelsemöten 

11  Nästa möte

12 Mötet avslutas